Privacy-verklaring

Welke gegevens leggen wij vast?

 • In ons Faberbestand leggen wij in een zgn. persoonsbestand voor iedere persoon het volgende vast: het geslacht, de voornamen, de achternaam, geboortedatum en -plaats, doopdatum en -plaats, overlijdensdatum en –plaats, crematiedatum en –plaats, begrafenisdatum en –plaats, de patroniem, de roepnaam, de titels, het alias, het beroep, de voornaam en achternaam van de ouders en de laatst bekende woonplaats, een en ander voor zover die ons bekend zijn en voor zover die voor onze doeleinden van belang zijn.
 • In ons Faberbestand leggen wij in een zgn. relatiebestand, ten aanzien van de onder 1) genoemde personen het volgende vast: de datum en plaats van ondertrouw, de wettelijke en/of kerkelijke huwelijksdatum en –plaats, de datum en plaats van echtscheiding en de datum en plaats van samenwonen, voor zover die ons bekend zijn en voor zover die voor onze doeleinden van belang zijn.
 • In ons donateurbestand leggen wij van iedere donateur de voornaam, de achternaam, het adres (straat en huisnummer, postcode, woonplaats en landsnaam), de geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mailadres vast, zoals die ons door de betrokken donateur zijn verstrekt. Tevens vermelden wij daarbij het nummer van de familie in ons Faberbestand waartoe de donateur behoort, voor zover ons dat bekend is.
 • In een bestand van relaties op genealogisch gebied worden uitsluitend gegevens van instanties vastgelegd. Voor zover daarbij natuurlijke personen zijn vermeld als contactpersonen, blijft de vermelding beperkt tot de voor- en achternaam en diens contactgegevens bij de betrokken instantie

Waar komen deze gegevens vandaan?

De hierboven genoemde gegevens worden ontvangen van donateurs en overige belangstellenden in genealogie en vergaard uit openbare genealogische bronnen

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 • De hierboven onder 1) en 2) vastgelegde gegevens worden gebruikt voor het samenstellen van stambomen van Faberfamilies, conform de doelstellingen van de stichting
 • De hierboven onder 1) vastgelegde gegevens worden tevens gebruikt voor het samenstellen van een database van persoonsgegevens, conform de doelstellingen van de stichting
 • De hierboven onder 3) en 4) vastgelegde gegevens worden gebruikt voor het samenstellen van mailinglists van publicaties voor donateurs en instanties
 • De hierboven onder 3) vastgelegde gegevens worden tevens gebruikt in een debiteurenbestand ten behoeve van de inning van donaties

Welke gegevens worden door ons verstrekt c.q. gepubliceerd?

 • De hierboven onder 5) genoemde stambomen worden desgevraagd verstrekt aan donateurs en aan derden, kunnen worden gebruikt in onze publicaties en kunnen worden gepubliceerd op onze website
 • De hierboven onder 6) genoemde database wordt raadpleegbaar gepubliceerd op onze website
 • Voor de hierboven onder 9) en 10) genoemde informatie geldt dat zij uitsluitend gegevens bevatten van personen die
  1. ten minste 100 jaar vóór publicatiedatum zijn geboren en bovendien ten minste 50 jaar vóór publicatiedatum zijn overleden
  2. als zij een relatie hebben, ten minste 75 jaar vóór publicatiedatum die relatie zijn aangegaan

Van personen die niet aan deze eisen voldoen blijven verstrekking en publicatie van gegevens beperkt tot de voor- en de achternaam en de patroniem

 • Het bestuur zal de hierboven onder 9) en 10) genoemde gegevens uitsluitend verstrekken c.q. publiceren, als dat past binnen het kader van de doelstellingen van de stichting.
 • De hierboven onder 7) en 8) genoemde gegevens worden uitsluitend binnen het bestuur van de stichting gebruikt en verder niet verspreid.

Hoe hebben wij onze gegevens beveiligd?

De genealogische- en donateurs-gegevens zijn opgeslagen op media die zijn afgeschermd tegen inzage door onbevoegden.

Het versturen van data van en naar onze website geschiedt via een beveiligde verbinding.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

De genealogische gegevens blijven bewaard zolang wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten en zolang daartegen geen op andere gronden gefundeerd bezwaar wordt gemaakt door een belanghebbende.

Wie belanghebbende is volgt in ieder geval uit de terzake geldende wettelijke bepalingen en is voor het overige ter beoordeling aan het bestuur.

Gegevens van onze donateurs worden verwijderd na overlijden van de donateur, dan wel als de donateur te kennen heeft gegeven het donateurschap te willen beëindigen.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website worden geen zgn. cookie-gegevens verzameld en vastgelegd.

Aanspreekbaarheid

De bestuursleden zijn aanspreekbaar op overtredingen van de hierboven genoemde bepalingen.

Ingangsdatum

Vanaf mei 2018 is door het bestuur van de stichting conform dit privacy-statement gehandeld.