Naam stamvader Naam stammoeder Familie- Geb. ca. Geografische Provin-
(ook andere schrijf-
wijzen mogelijk)
(ook andere schrijf-
wijzen mogelijk)
nummer   herkomst cie resp.
land
Cornelis Joachims Imcke Roijmers 125 1580 Swichum Friesland
Tabe Ynthes Hettema Rienck Lieuwesdr. Heerema 9 1570 Arum Friesland
Johan Ulfferts ? 10 1570 Alinghuizen Groningen
Gerben ? 41 1630 ws. Grouw Friesland
Roeleff Joosten Zijtske Luijs 108 1670 Marum Groningen
Goitzen Tietes Faber Ymkjen Douwes 16 1700 Bergum Friesland
Hindrik Lieuwes Faber Hilletien Benes/Eetje Geltes 1 1660 Visvliet Groningen
Jelle Douwes Jancke Rinties 122 1650 Dronrijp Friesland
Justus Faber Christine Keller 147 1510 Mayenburg/Nassau (D.) Duitsland
Rommert Wiebes Folkou Olpherts 55 1670 Minnertsga Friesland
Fokke (Annes?) ? 21 1670 omg. Britswerd Friesland
Tyesse Dirks Toontje Jans 24 1590 Vrouwenparochie Friesland
Pijbe Claesson Jeltie Pijbes 144 1620 omg. Tzum Friesland
Jacob Hendriks Saakje Hendriks 175 1730 Oenkerk Friesland
Jentje Jobs Aaltje Jans 121 1560 Weidum Friesland
Johannes Faber Geertruij Tilleman 19 1710 Nijmegen Gelderland
Tiaard Feersen ? 5 1610 Minnertsga Friesland
Johannes Ruurds Algera Fokeltje Uikes/Aaltje Jans Flink 11 1710 Sneek Friesland
Jelke Jans Sijds Wijbbrens 8 1670 Lemmer Friesland
Pieter Jans Etjen (Aaltje) Geeuwens 42 1720 Aduard Groningen
Pieter Sipkes Bauck Jacobs/Trijn Ulbesdr. 29 1600 Warga Friesland
Ruurt Sybolts Antie Gerkes 155 1710 Gerkesklooster Friesland
Jan Jansen Froukjen Karstes 4 1690 Nijehaske Friesland
Vreederik Faber Aplonia Langeveld 208 1750 Delft Z-Holland
Jan Pytters Antie Arians 14 1640 Arum Friesland
Sipke Pieters Tedtje Gerbens 43 1650 Tzum Friesland
Minne Harkes ? 6 1640 Kollum Friesland
Eise Willems Antie Ymes/Hylkje Goslings 53 1730 Makkum Friesland
Claes Jansen ? 98 1570 Aduard Groningen
Douwe Jans Dirkje Douwes 239 1690 Westernijkerk Friesland
Lammert Pelgrims   91 1680 omg. Garijp Friesland
Gatze Piers (Petersz.) ? 65 1490 Oosterend Friesland
Johannes Jans Janke Thomas 64 1680 Sneek Friesland
Jan Sijbrands Faber Aafje Sjoerds 63 1680 Gerkesklooster Friesland
Douwe Wijbrants ? 75 1480 omg. Rottevalle Friesland
Jan Wijbes Lijsbeth Franzen 76 1690 Surhuisterveen Friesland
Sjoerd Dirks Dieuwke Monzes 62 1700 Witmarsum Friesland
Tjeerd ? 309 1640 Oudega? Friesland
Pieter Aukes Teuntje Sjuks 171 1750 Oosternijkerk Friesland
Cornelis Rinkes Faber Aafje Harmens 156 1730 Oldemarkt Overijssel
Jan Arends Antje Johannes 52 1740 Oenkerk Friesland
Frans Gerrits   284 1690 Arum? Friesland
Hendrik Faber Anna Elizabeth Krenmel 26 1720 Leeuwarden Friesland
Jacob Symens Martje Jans 232 1680 omg. Engwierum Friesland
Johan Georg Faber Sophia Elizabeth van Dam 18 1740 omg. Doodewaard Gelderland
Jan Rienks Lijsbet Jans 135 1800 Sexbierum Friesland
Wybe Faber ? 3 1630 Franeker Friesland
Cornelis Faber Mayke Pieters Sels 281 1620 Leeuwarden Friesland
Johannes Sybrens   73 1630 Workum Friesland
Minne Faber ? 49 1700 Oldeklooster Friesland
Gaucke Fockes Reijn Reijns/Eenie Wobbes 28 1760 Doezum Groningen
∆de Jacobs Neeltje Koerts 169 1720 Sint Jacobiparochie Friesland
Tjeerd Jans Stijntje Dirks 87 1700 Minnertsga Friesland
Frans Gorrits Romkjen Sipkes Halbertsma 128 1810 Hindeloopen Friesland
Rincke Obis Lijstbeth Sioerdts 2 1630 Bolsward Friesland
Jan Hanses Faber Janke Jans/Geertje Eelkes 195 1740 omg. Gorredijk Friesland
Johannes Freerks Antje Jans 12 1740 Vrouwenparochie Friesland
Douwe Gaeles ? 93 1700 Oldeberkoop Friesland
Hendrik Faber ? 66 1720 Harlingen Friesland
Yme Willems Hijltje Pieters 117 1700 omg. Vierhuizen Groningen
Tiete Jacobs Faber Antje Ruurds Wiebelig 137 1760 Grijpskerk Groningen
Abraham Jans ? 7 1630 Drogeham Friesland
Gerben Sjoukes Faber Grietje Ydes/Fentje Douwes 100 1760 Roodhuis Friesland
Karl Ludwig von Faber ? 59 1730 Maagdenburg Duitsland
Klaas Andries Faber Antje Pieters 34 1750 Baard/Itens Friesland
Jan Martens Antje Jans de Jong 61 1750 Hantum Friesland
Dirk Thomas ? 127 1580 Leeuwarden Friesland
Hendrik Faber Elisabeth Jesse 256 1700 omg. Maaseijk BelgiŽ
Jan Hendricks Faber Grietje Jacobs/
Maijke Jans
15 1660 Bergum Friesland
Johannes Hindriks Faber Rienje Klazen/Anje Bartels 27 1730 Sauwerd Groningen
Symon Klazes Faber Jantje Folkerts Stedehouder 22 1760 Schingen Friesland
Haantje Klazes Faber Jannige Lenzes 46 1700 Hijum Friesland
Douwe Juckes Tjimkje Ruurds 40 1690 ws. Grouw Friesland
Tjeerd Jans Faber ? 39 1700 Minnertsga Friesland
Henderick Jansen Jetske Sietses 131 1690 Leeuwarden Friesland
Dirk Hendriks Faber Attje Baukes 71 1730 Tzummarum Friesland
Jan Faber Gerritje Gerritsen 165 1800 Oosterbeek Gelderland
Johannes Jans Pietje Haykes 179 1810 Oostdongeradeel Friesland
Johannes Faber Grietje Sloepkous 82 1760 Bergschenhoek Z-Holland
Lieuwe Iepes Sjouke Sjoerds 23 1700 Bolsward Friesland
Jurjen Jans Corneliske Engels 188 1730 Leeuwarden Friesland
Jan Arjens Trijntje Rienks/Klaske Jans 136 1730 Nes/Dongeradeel Friesland
Jelle Herres Faber Trijntje Durks Faber 163 1740 Tzummarum/Dongjum Friesland
Jetse Wybes Sytske Jelles 196 1700 Garijp Friesland
Wopke Baukes Aafke Pieters Nauta/Grietje Yeps 45 1740 Minnertsga Friesland
Auke Aukes Faber Sjoukje Eiles Boersma/Aaltje Pieters Rekus 182 1810 Irnsum Friesland
Klaas Faber Trijntje Goezinne 223 1720 omg. Zaandam N-Holland
Johannes Faber Saapke 48 1630 Gorredijk Friesland
Jan Martens Aaltje Fokes 154 1780 Grouw Friesland
Pieter Gerbens Sytske (Sjoukje?) Jochems 295 1720 Harlingen Friesland
Gerben Pieters Faber ? 74 1710 Hantum Friesland
Jan Jacobs Antje Fockes 44 1700 Harlingen Friesland
Upke Tjommes Hendrikje Hendriks 242 1680 Sint Annaparochie Friesland
Hemke Jelkes Sijbrig Abes 158 1710 Goingarijp Friesland
Frans Franses ? 167 1700 omg. Hallum Friesland
Jan Anes Antje Douwes 30 1730 Deinum Friesland
Piter Heeres Faber Tietje Tjeerds 151 1740 Kornwerd Friesland
Tjerk Wybes Lijsbet Alberts 190 1690 Pingjum Friesland
Berend Sybes Aeltie Beernts 299 1720 Menaldum Friesland
Roelf Clasens Hilletjen Hermens 361 1630 Baflo Groningen
Haebele Douwes Trijntje Jans 178 1740 Paesens Friesland
Een cursief gedrukte naam betekent dat de betreffende stamouder of een tak uit zijn/haar nageslacht
later alsnog de naam Faber is gaan gebruiken dan wel heeft aangenomen.
De Faberfamilies van buitenlandse herkomst zijn opgenomen, omdat in een latere periode
een tak van de familie zich in Nederland heeft gevestigd. Takken van deze families die in het
buitenland zijn gebleven, zijn niet of zeer beperkt in ons bestand opgenomen.