Naam stamvader Naam stammoeder Familie- Geb. ca. Geografische Provin-
(ook andere schrijf-
wijzen mogelijk)
(ook andere schrijf-
wijzen mogelijk)
nummer   herkomst cie resp.
land
Cornelis Joachims Imcke Roijmers 125 1580 Swichum Friesland
Tabe Ynthes
Hettema
Rienck Lieuwesdr. Heerema 9 1570 Arum Friesland
Johan Ulfferts ? 10 1570 Alinghuizen Groningen
Gerben ? 41 1630 ws. Grouw Friesland
Roeleff Joosten Zijtske Luijs 108 1670 Marum Groningen
Goitzen Tietes
Faber
Ymkjen Douwes 16 1700 Bergum Friesland
Hindrik Lieuwes
Faber
Hilletien Benes/Eetje Geltes 1 1660 Visvliet Groningen
Jelle Douwes Jancke Rinties 122 1650 Dronrijp Friesland
Justus Faber Christine Keller 147 1510 Mayenburg/
Nassau
Duitsland
Rommert Wiebes Folkou Olpherts 55 1670 Minnertsga Friesland
Jentje Jobs Aaltje Jans 121 1580 Weidum Friesland
Fokke (Annes?) ? 21 1670 omg. Britswerd Friesland
Tyesse Dirks Toontje Jans 24 1590 Vrouwen-
parochie
Friesland
Pijbe Claesson Jeltie Pijbes 144 1620 omg. Tzum Friesland
Jacob Hendriks Saakje Hendriks 175 1730 Oenkerk Friesland
Johannes Ruurds Algera Fokeltje Uikes/Aaltje Jans Flink 11 1710 Sneek Friesland
Tiaard Feersen ? 5 1610 Minnertsga Friesland
Johannes Faber Geertruij Tilleman 19 1710 Nijmegen Gelderland
Jelke Jans Sijds Wijbbrens 8 1670 Lemmer Friesland
Pieter Sipkes Bauck Jacobs/Trijn Ulbesdr. 29 1600 Warga Friesland
Pieter Jans Etjen (Aaltje) Geeuwens 42 1720 Aduard Groningen
Jan Jansen Froukjen Karstes 4 1690 Nijehaske Friesland
Jan Pytters Antie Arians 14 1640 Arum Friesland
Ruurt Sybolts Antie Gerkes 155 1710 Gerkesklooster Friesland
Vreederik Faber Aplonia Langeveld 208 1750 Delft Zuid-
Holland
Minne Harkes ? 6 1640 Kollum Friesland
Sipke Pieters Tedtje Gerbens 43 1650 Tzum Friesland
Eise Willems Antie Ymes/Hylkje Goslings 53 1730 Makkum Friesland
Douwe Jans Dirkje Douwes 239 1690 Westernijkerk Friesland
Claes Jansen ? 98 1570 Aduard Groningen
Gatze Piers
Meylema
Edwer Sickes Sjaarde/Tyets
Obbesdr. Rispens
65 1480 Oosterend Friesland
Lammert Pelgrims   91 1680 omg. Garijp Friesland
Riemer Faber ? 39 1550 omg. Franeker Friesland
Johannes Jans Janke Thomas 64 1680 Sneek Friesland
Jan Sijbrands
Faber
Aafje Sjoerds 63 1680 Gerkesklooster Friesland
Douwe Wijbrants ? 75 1480 omg. Rottevalle Friesland
Jan Wijbes Lijsbeth Franzen 76 1690 Surhuisterveen Friesland
Tjeerd ? 309 1640 Oudega? Friesland
Pieter Aukes Teuntje Sjuks 171 1750 Oosternijkerk Friesland
Nanning Faber Antie Arnoldus 26 1670 Leeuwarden Friesland
Jacob Symens Lijsbert 232 1680 omg. Engwierum Friesland
Sjoerd Dirks Dieuwke Monzes 62 1700 Witmarsum Friesland
Cornelis Rinkes
Faber
Aafje Harmens 156 1730 Oldemarkt Overijssel
Jan Arends Antje Johannes 52 1740 Oenkerk Friesland
Frans Gerrits   284 1690 Arum? Friesland
Johan Georg
Faber
Sophia Elizabeth van Dam 18 1740 omg. Doodewaard Gelderland
Jan Rienks Lijsbet Jans 135 1800 Sexbierum Friesland
Wybe Faber ? 3 1630 Franeker Friesland
Johannes Sybrens   73 1630 Workum Friesland
Marten Pieters
Faber
Tyaerdtke 281 1520 Franeker? Friesland
Minne Faber ? 49 1700 Oldeklooster Groningen
Frans Gorrits Romkjen Sipkes Halbetsma 128 1810 Hindeloopen Friesland
Gaucke Fockes Reijn Reijns/Eenie Wobbes 28 1760 Doezum Friesland
∆de Jacobs Neeltje Koerts 169 1720 Sint Jacobiparochie Friesland
Johannes Freerks Antje Jans 12 1740 Vrouwenparochie Friesland
Rincke Obis Lijstbeth Sioerdts 2 1630 Bolsward Friesland
Jan Hanses Faber Janke Jans/Geertje Eelkes 195 1740 omg. Gorredijk Friesland
Tiete Jacobs
Faber
Antje Ruurds Wiebelig 137 1760 Grijpskerk Groningen
Hendrik Faber Elisabeth Jesse 256 1700 omg. Maaseik BelgiŽ
Douwe Gaeles ? 93 1700 Oldeberkoop Friesland
Gerben Sjoukes
Faber
Grietje Ydes/Fentje Douwes 100 1760 Roodhuis Friesland
Hendrik Faber ? 66 1720 Harlingen Friesland
Yme Willems Hijltje Pieters 117 1700 omg. Vierhuizen Groningen
Abraham Jans ? 7 1630 Drogeham Friesland
Karl Ludwig
von Faber
? 59 1730 Maagdenburg Duitsland
Klaas Andries
Faber
Antje Pieters 34 1750 Baard/Itens Friesland
Jan Martens Antje Jans 61 1750 Hantum Friesland
Jan Hendricks
Faber
Grietje Jacobs/ Maijke Jans 15 1660 Bergum Friesland
Dirk Thomas ? 127 1580 Leeuwarden Friesland
Symon Klazes
Faber
Jantje Folkerts Stedehouder 22 1760 Schingen Friesland
Johannes Hindriks Faber Rienje Klazen/Anje Bartels 27 1730 Sauwerd Groningen
Haantje Klazes
Faber
Jannige Lenzes 46 1700 Hijum Friesland
Douwe Juckes Tjimkje Ruurds 40 1690 ws. Grouw Friesland
Henderick Jansen Jetske Sietses 131 1690 Leeuwarden Friesland
Dirk Hendriks
Faber
Attje Baukes 71 1730 Tzummarum Friesland
Jan Arjens Trijntje Rienks/ Klaske Jans 136 1730 Nes/Dongeradeel Friesland
Johannes Faber Grietje Sloepkous 82 1760 Bergschenhoek Zuid-
Holland
Jan Faber Gerritje Gerritsen 165 1800 Oosterbeek Gelderland
Johannes Jans Pietje Haykes 179 1810 Oostdongeradeel Friesland
Lieuwe Iepes Sjouke Sjoerds 23 1700 Bolsward Friesland
Jurjen Jans Corneliske Engels 188 1730 Leeuwarden Friesland
Jelle Herres Faber Trijntje Durks Faber 163 1740 Tzummarum/ Dongjum Friesland
Auke Aukes Faber Sjoukje Eiles Boersma/Aaltje Pieters Rekus 182 1810 Irnsum Friesland
Jetse Wybes Sytske Jelles 196 1700 Garijp Friesland
Wopke Baukes Aafke Pieters Nauta/ Grietje Yeps 45 1740 Minnertsga Friesland
Pieter Gerbens Sytske (Sjoukje?) Jochems 295 1720 Harlingen Friesland
Klaas Faber Trijntje Goezinne 223 1720 omg. Zaandam Noord-
Holland
Johannes Faber Saapke 48 1630 Gorredijk Friesland
Jan Martens Aaltje Fokes 154 1780 Grouw Friesland
Gerben Pieters
Faber
? 74 1710 Hantum Friesland
Jan Jacobs Antje Fockes 44 1700 Harlingen Friesland
Hemke Jelkes Sijbrig Abes 158 1710 Goingarijp Friesland
Upke Tjommes Hendrikje Hendriks 242 1680 Sint Annaparochie Friesland
Frans Franses ? 167 1700 omg. Hallum Friesland
Jan Anes Antje Douwes 30 1730 Deinum Friesland
Tjerk Wybes Lijsbet Alberts 190 1690 Pingjum Friesland
Berend Sybes Aeltie Beernts 299 1720 Menaldum Friesland
Ludolph W.F.
Faber
Anna Rugaard 58 1760 Amsterdam Noord-Holland
Willem Frederiks Faber Willemtje Tobias 110 1620 Schiedam Zuid-Holland
Haebele Douwes Trijntje Jans 178 1740 Paesens Friesland
Geert Joosten
Faber
Foekje Siebrens/ Jancke Idema/ Neeltje de Blij 199 1650 Hijum Friesland